კონფიდენციალობის პოლიტიკა

1- სამომხმარებლო შეთანხმება.


წინამდებარე შეთანხმება ფორმდება რეგისტრირებულ მომხმარებელსა და სტუდია MOL.GE - ის
შორის.

რეგისტრირებული მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს და დაიცვას სტუდია MOL.GE - ის! კონფედენციალურობის და უსაფრთხოების პოლიტიკა (http://mol.ge/terms/privacy-policy).

სტუდია MOL.GE - ი უფლებამოსილია წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები და დამატებები აღნიშნულ შეთანხმებაში.

2-

მომხმარებლის რეგისტრცია - რეგისტრაციის პროცედურა ვებგვერდიდან (რომლის მისამართია http://mol.ge/register), რისი საშუალებითაც ხდება წინამდებარე შეთანხმების გაფორმება.

რეგისტრირებული მომხმარებელი - პირი, რომელმაც გაიარა მომხმარებლის რეგისტრაციის პროცედურა ან ავტორიზებულია მოლ.ჯი-ზე ინტეგრირებული სხვა სისტემის მიერ.

ავტორიზაციის მონაცემები - რეგისტრირებული მომხმარებლის პირადი მონაცემები, რომელიც გამოიყენება მოლ.ჯი-ზე ავტორიზაციის გასავლელად.
მოლ.ჯი

ჩვენი მიზანია ვუზრუნველყოთ მომხმარებელი მაღალი ხარისხის მომსახურებით და შევთავაზოთ საუკეთესო გარემო. იმისათვის რომ ისარგებლოთ ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდით, მისამართით www.mol.ge, უნდა დაეთანხმოთ ჩვენს პირობებსა და გამოყენების წესებს. ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდზე, მისამართით www.mol.ge რეგისტრაციის გავლით, მომხმარებელი ავტომატურად აცხადებს თანხმობას წინამდებარე დოკუმენტში ადმინისტრაციის მიერ განსაზღვრულ გამოყენების წესებსა და პირობებზე. 1.მომსახურების აღწერა და გამოყენების წესები „ადმინისტრაცია“ უზრუნველყოფს web-გვერდზე განთავსებული პაკეტების შესაბამისად, სატელევიზიო არხების მაუწყებლობის ტრანზიტით მომსახურების მიწოდებას ინტერნეტ-ქსელში, web-გვერდზე, მისამართით www.mol.ge. 2.მომსახურების ღირებულება: მომსახურების მიწოდება მომხმარებლისათვის წარმოებს ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, შესაბამისად მომხმარებელს არ სჭირდება ბალანსის გააქტიურება, მომსახურების ღირებულების გადახდა ან/და მასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურების წარმოება. ადმინისტრაცია უფლებამოსილია შეუზღუდოს ან შეუწყვიტოს მომხმარებელს მომსახურების მიწოდება თუ გამოვლინდა, რომ მომხმარებელი ახდენს მიღებული მომსახურების კოპირებას და/ან არასათანადო გამოყენებას. მომხმარებლის ინფორმაციული უზრუნველყოფა, მათ შორის მომსახურების ტარიფების, აგრეთვე, მომსახურების პაკეტის ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ, ხორციელდება ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდზე, მისამართით www.mol.ge. აღნიშნულ web-გვერდზე ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება ხდება ცვლილებების ძალაში შესვლამდე ერთი კვირით ადრე. მომხმარებლის მიერ მომსახურებით სარგებლობის უფლება და გამოყენება: ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდზე, მისამართით www.mol.ge რეგისტრაციის გავლისთვის აუცილებელია მომხმარებელი იყოს მინიმუმ 13 წლის ასაკის. მომხმარებელს უფლება აქვს, წინამდებარე პირობების გათვალისწინებით, ისარგებლოს ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდით, მისამართით www.mol.ge მხოლოდ პირადი და არა კომერციული მიზნით. მომხმარებელს უფლება არ აქვს რაიმე მოწყობილობის პირდაპირი გამოყენებით, პროგრამით, ინტერნეტის ან web-გვერდის მომსახურებით ან სხვა ნებისმიერი საშუალებებით წაშალოს, შეცვალოს, თავიდან აიცილოს, ჩაერიოს, ან არაკეთილსინდისიერად გამოიყენოს ნებისმიერი საავტორო, სასაქონლო ან საპატენტო ნიშნები, რომელიც განთავსებულია web-გვერდზე, მისამართით www.mol.ge. 3.ბმულები და რეკლამები ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდზე, მისამართით www.mol.ge განთავსებულ ბმულებზე გადასვლისას მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ტოვებს web-გვერდს, მისამართით www.mol.ge და იმყოფება სხვა საიტზე, სადაც მოქმედებს საიტის გამოყენების სხვა წესები. გთხოვთ, ბმულზე გადასვლისას, ყურადღებით გაეცნოთ იმ საიტის მოხმარებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებს, რადგან ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი სხვა საიტის შინაარსზე. ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს web-გვერდზე, მისამართით www.mol.ge განთავსებულ რეკლამაზე და იმ ვალდებულებებზე, რასაც პროდუქტისა ან მომსახურებების რეკლამის განმათავსებელი იძლევა. ნებისმიერი დანაკარგის ან/და უკმაყოფილების შემთხვევაში ადმინისტრაცია იხსნის ყველა სახის პასუხისმგებლობას და მომხმარებლის პრეტენზია განიხილება მხოლოდ მომხმარებელსა და რეკლამის მომწოდებელს შორის. ადმინისტრაცია უფლებამოსილია შეუწყვიტოს მომხმარებელს მომსახურება შემდეგ შემთხვევებში: ადმინისტრაცია მესამე პირის მიზეზით ვერ ახდენს მომსახურების მიწოდებას მომხმარებლისთვის სულ მცირე ერთი კვირის განმავლობაში; ადმინისტრაციამ დაკარგა ლიცენზია (ნებართვა), რომელიც მას ესაჭიროება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გასაწევად; ადმინისტრაციამ შეწყვიტა საქმიანობა; ადმინისტრაცია მომსახურებას ახორციელებს მხოლოდ იმ ხარისხით, როგორითაც მას მიეწოდება პროდუქცია მესამე პირების მიერ. პროდუქციის დაბალი ხარისხის გამო, რომელიც გამოწვეულია მესამე პირების ბრალით ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს. მომსახურებასთან დაკავშირებული საჩივრები და პრეტენზიები მომხმარებლის მიერ წერილობითი სახით უნდა იქნეს წარმოდგენილი ადმინისტრაციისათვის კონკრეტული გასაჩივრებული მომსახურების მიღებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში. ამ ვადის დაუცველად წარდგენილი საჩივრები და პრეტენზიები ადმინისტრაციის მიერ არ განიხილება. ზემოაღნიშნული ვადით წარდგენილი საჩივრები და პრეტენზიები ადმინისტრაციის მიერ განხილული უნდა იქნეს მათი მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში. ამასთან ადმინისტრაციამ მომხმარებელს უნდა გაუგზავნოს წერილობითი პასუხი საჩივართან ან პრეტენზიასთან დაკავშირებით. მხარეთა შორის კონსენსუსის მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განსახილველად გადაეცემა საერთაშორისო სასამართლოს. ადმინისტრაცია უფლებამოსილია წინამდებარე დოკუმენტში შეიტანოს ცვლილებები და გამოაქვეყნოს ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდზე www.mol.ge. იმ შემთხვევაში, თუ ცვლილებების გამოქვეყნებიდან 10 (ათი) დღის ვადაში მომხმარებელი არ განაცხადებს წერილობით პრეტენზიას გამოქვეყნებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით ითვლება, რომ ის დაეთანხმა ცვლილებებს და მიიჩნევს მათ წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ისეთი ნორმატიულ-საკანონმდებლო აქტების მიღების შემთხვევაში, რომლებიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შეეხება საიტის ფუნქციონირებას, ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ცალმხრივად, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, ნებისმიერი ცვლილება შეიტანოს საიტის ფუნქციონირებაში და წინამდებარე დოკუმენტში, ამ უკანასკნელის ახალ ნორმებთან მისადაგების მიზნით. მადლობას გიხდით ადმინისტრაცია. პრეტენზიების, კითხვების ან/და წინადადებების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელ.ფოსტაზე: godora.wiklauri@gmail.com